Pravila privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

Opće informacije

Ova Pravila o privatnosti (dalje u tekstu: „Pravila“), utemeljena  na  Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27.travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te stavljanju izvan snage Direktive 95746/EZ (dalje u tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.
Naše temeljno načelo je zaštita privatnosti korisnika naših usluga  i zaštita osobnih podataka. Pri obradi Vaših osobnih podataka pridržavamo se slijedećih načela:

⦁ Ne prikupljamo više informacija nego što je to potrebno
⦁ Vaše podatke ne koristimo u svrhe koje nisu navedene
⦁ Vaše osobne podatke ne koristimo u svrhu marketinga
⦁ Ne čuvamo Vaše podatke ako je prestala svrha za njihovu daljnju obradu ili ako za isto više ne postoji pravni temelj
⦁ Vaše osobne podatke nikada ne prodajemo, posuđujemo, distribuiramo niti ih javno objavljujemo
⦁ Pristup Vašim podacima ne otkrivamo trećim osobama bez vašeg znanja
⦁ Ne koristimo automatizirane tehnike obrade osobnih podataka radi izrade Vašeg profila, radi analize niti radi predviđanja Vaših osobnih sklonosti i ponašanja
⦁ Vaše osobne podatke ne prenosimo u druge zemlje Europske unije niti u treće zemlje ili međunarodne organizacije
⦁ Osiguravamo da su Vaši osobni podaci sigurno pohranjeni

 

Važno je pročitati naša Pravila i nadamo se da ćete izdvojiti vrijeme i Vašu pozornost. Nastojali smo da ova Pravila budu napisana što jasnije i da budu svakom razumljiva, sa željom da zadržimo Vaše puno povjerenje u način kako postupamo s Vašim osobnim podacima.

Ako ćete, nakon što ih pročitate, imati daljnja pitanja o zaštiti vaših  osobnih podataka ili nam želite prenijeti svoje ideje i preporuke, molimo obratite nam se se  elektroničkim putem na e-mail adresu info@hostelos.hr ili pisanim putem na adresu voditelja obrade: Županijska 5, 31 000 Osijek.

Tko smo mi

Vicus d.o.o. sa sjedištem u Osijeku, Gundulićeva 5, OIB: 14186176657 ( Hostel OS – Županijska 5, 31000 Osijek) je voditelj obrade Vaših osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka, određujemo svrhu i način obrade Vaših osobnih podataka, te brinemo o osiguranju svih mjera sigurnosti Vaših osobnih podataka.

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

Osobne podatke prikupljamo samo kada nam ih Vi sami stavite na raspolaganje npr. putem ispunjavanja kontakt obrazaca ili slanjem elektroničke pošte, u okviru rezervacije smještaja, registracije u objektu te u sličnim situacijama u kojima ste odabrali pružiti nam podatke. Baza podataka i njen sadržaj ostaju isključivo u našoj tvrtki te pri izvršiteljima obrade koji djeluju u naše ime te su nam odgovorni. Vaše osobne podatke u bilo kojem obliku nećemo proslijediti trećim stranama (ni izravno niti preko zastupnika), osim ako nismo pribavili Vašu privolu ili ako postoji zakonska osnova za isto.
Zadržat ćemo kontrolu i odgovornost za korištenje svih osobnih podataka koje ste s nama podijelili.

Svrha i pravna osnova obrade

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i koristimo:

Prilikom rezervacije smještaja i drugih usluga prikupljamo Vaše osobne podatke kako bi mogli sklopiti ugovor o smještaju, osobito kako bi Vas mogli kontaktirati (npr. Vaše ime broj telefona/mobitela, email adresa), odnosno nedvojbeno povezati izvršenu rezervaciju s Vama i drugim gostima koji putuju s Vama (npr. ime i prezime, broj gostiju, datum dolaska, datum odlaska).

 

Bez ovih podataka ne možemo sklopiti ugovor o smještaju.
Iznimno, prilikom rezervacije izvršene na web stranicama naših partnera (kao što su booking.com i druge) prikupljamo pored naprijed navedenih podataka i druge podatke koje partner odredi kao obvezne i bez kojih se ugovor ne može sklopiti

Prilikom Vaše registracije u objektu (check-in) prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke radi poštivanja naših pravnih obveza prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista.

 

Prema trenutno važećim propisima dužni smo prikupiti sljedeće podatke: prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja, državljanstvo, vrsta i broj isprave o identitetu, prebivalište (boravište) i adresa, datum i vrijeme dolaska odnosno odlaska iz objekta, spol, napomena (temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe).
Bez ovih podataka ne smijemo Vam pružiti uslugu smještaja.

Za dokazivanje i zaštitu naših prava u slučaju postojanja nepodmirenih dospjelih obveza, te Vaše obavještavanje o postojanju istih;

Razdoblje pohrane podataka

Podaci pohranjeni kod nas – uključujući i osobne podatke – bivaju pohranjeni sve dok to odgovara zakonskoj obvezi pohrane ili je prikladno za ispunjenje naših usluga i legitimnih interesa:

⦁ u trajanju propisanom važećim propisima, ako su ti podaci prikupljeno isključivo u svrhu ispunjavanja  naših zakonskih obaveza:
– primjerice podatke iz knjige gostiju koja se vodi u elektroničkom obliku na osobnom računalu  dužni smo čuvati najmanje 2 godine od isteka kalendarske godine u kojoj je gost boravio u našem objektu, a ti se podaci moraju čuvati 10 godina u sustavu eVisitor;
– dodatno, prema propisima iz područja računovodstva dužni smo 11 godina čuvati izdane račune, a time i osobne podatke koji su u njima sadržani.
⦁ sve dok ne povučete privolu ako obradu podataka temeljimo i na Vašoj privoli;
⦁ maksimalno 6 mjeseci (snimke – videonadzor vanjskog i prostora recepcije).

 

Molimo da uzmete u obzir da ne brišemo Vaše podatke u slučaju ako je pokrenut postupak prisilne naplate nepodmirenih dospjelih obveza i/ili se vodi sudski ili drugi odgovarajući postupak u svezi međusobnih prava i obveza iz ugovornog odnosa Vas kao korisnika usluga smještaja i nas kao voditelja obrade, sve do pravomoćnog dovršetka postupka sukladno važećim propisima.

Tko ima pristup do Vaših podataka

Vašim osobnim podacima mogu pristupati drugi primatelji isključivo na način predviđen primjenjivom zakonskoj regulativi te na osnovi odgovarajućih ugovora koji osiguravaju visoku razinu zaštite osobnih podataka.
Ovisno o namjenama za koje obrađujemo Vaše osobne podatke, primatelje podataka možemo podijeliti u sljedeće kategorije:

a) Unutar naše organizacije:

naše ovlašteno osoblje- u svrhu rezervacije i registracije gostiju

b) Naši poslovni partneri

Vaše osobne podatke prosljeđujemo našim ugovornim izvršiteljima obrade koji nam omogućuju korištenje računalnih programa za upravljanje uslugama, a koji imaju pristup tim podacima samo u mjeri potrebnoj za uredno funkcioniranje programa koji nam omogućuju pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga. Od njih zahtijevamo da uvijek budu u skladu s primjenjivim zakonima, pravilima zaštite osobnih podataka i da posvećuju iznimnu pozornost povjerljivosti vaših osobnih podataka.
Booking.com: U partnerstvu smo s tvrtkom Booking.com B.V. sa sjedištem na adresi Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Nizozemska (www.booking.com) (u daljnjem tekstu Booking.com) kako bismo vam pružili uslugu online rezervacije smještaja. Iako smo mi odgovorni za sadržaj na ovoj stranici i rezervaciju vršite izravno putem naše stranice, sam postupak rezervacije odvija se putem Booking.com-a. Podaci koje unesete na toj stranici također će biti dostupni Booking.com-u i njegovim partnerima. To može uključivati osobne podatke kao što su vaše ime, kontaktni podaci, podaci o plaćanju, imena gostiju koji putuju s vama i bilo koje druge podatke koje ste naveli prilikom rezervacije. Za više informacija o grupaciji kojoj pripada Booking.com, molimo, posjetite stranicu O Booking.com-u.

c) Ostale treće strane

Vaše osobne podatke koje smo dužni prikupiti prilikom registracije gosta (check-in) prosljeđujemo u elektroničkom obliku u sustav eVisitor koji te podatke prema propisima o načinu vođenja popisa i prijave turista prosljeđuje dalje mjesno nadležnoj turističkoj zajednici i mjesno nadležnoj policijskoj postaji.

Vaše osobne podatke priopćavamo, odnosno činimo dostupnima trećim osobama i u drugim slučajevima, ali samo kada smo to dužni učiniti temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka, primjerice na zahtjev nadležnog sudskog ili upravnog tijela, pravni postupci ili ako je to zakonski potrebno radi zaštite prava, imovine ili sigurnosti tvrtke.

Zaštita i pristup osobnim podacima

Kako bi zaštitili osobne podatke koje prikupljamo provodimo odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere zaštite, uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za Vaša  prava i slobode.
Ažuriramo i testiramo naše sigurnosne tehnologije na trajnoj osnovi i kontinuirano ih unaprjeđujemo.
Koristimo se naprednim alatima za zaštitu i sprječavanje curenja podataka, trajno nadziremo kritične sustave i štitimo podatke od neovlaštenog uvida, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka.
Primjerice, prilikom Vašeg boravka u našem objektu primjenjujemo sigurnosno-tehničke mjere (npr. videonadzor u javnim prostorima objekta koji Vas može snimiti,) kako bi zaštitili Vas i Vašu imovinu, ostale goste i njihovu imovinu, naše zaposlenike i našu imovinu.
Sigurnosno-tehničke mjere koje postoje u našem objektu ne mogu se isključiti iz primjene na zahtjev pojedinog gosta.

Vaša prava

Mi osiguravamo uvjete kako biste Vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:

1)   Pravo na pristup podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li Vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka. U slučaju da obrađujemo veću količinu podataka koji se odnose na Vas, možemo od Vas tražiti specifikaciju Vašeg zahtjeva za dostavom pojedinih konkretnih skupina podataka koje o Vama obrađujemo.

2)    Pravo na ispravak

U slučaju da uočite da o Vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke, ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.

3)    Pravo na brisanje („pravo na zaborav”)

Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se Vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada Vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo Vas da uvažite da Vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.

4)    Pravo na ograničenje obrade

Imate pravo ishoditi ograničenje obrade Vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su Vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.

5)    Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko se obrada temelji na Vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s Vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od Vas dobili. Ukoliko zatražite, Vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo.

6)     Administrativni trošak

Vaša prava ostvaruju se bez naknade, a samo iznimno uz naplatu administrativnog troška.
Obavijestit ćemo Vas o administrativnom trošku koji imamo pravo naplatiti temeljem Opće uredbe (GDPR) prije nego što isti nastane, a u slučaju da su ispunjene pretpostavke za njegovu naplatu.

7)      Pravo na prigovor

U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih.
Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.

8)    Pravo na pritužbu nadzornom tijelu

Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti Zahtjev za utvrđivanjem povrede prava nadležnom nadzornom tijelu sukladno članku 34. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/2018). Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
Na Vaš ćemo zahtjev odgovoriti ćemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije mjesec dana od primitka vašeg zahtjeva. U slučaju nemogućnosti sigurne potvrde Vašeg identiteta bit ćemo slobodni zatražiti dodatnu provjeru Vašeg identiteta.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete javiti ukoliko ste promijenili svoju e-mail adresu ili neki drugi podatak na temelju kojeg Vas kontaktiramo. Do tog trenutka u navedene se svrhe koriste Vaši trenutni podaci.

Vaša suglasnost

Slanjem Vaših podataka putem ove web stranice ili davanje istih putem telefona jamčite da su informacije koje ste pružili točne te da ste u cijelosti suglasni s odredbama naše politike privatnosti.

Unaprjeđenje ovih Pravila

Zadržavamo pravo tekst ovih Pravila povremeno prilagođavati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih promjena, odnosno, promjena u svrhama i načinima obrade. Međutim, Vaša prava koja proizlaze iz ovih Pravila ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena pravila koja mogu utjecati na Vaša prava, o tome ćemo Vas obavijestiti pravovremeno i izravno na prikladan način.

Ova Pravila objavljena su 29. listopada 2021. godine.

hrHrvatski